IPR News

บริการสถาบันการประชาสัมพันธ์

วิทยากรสถาบันฯ

Mr.Shawn Ward
บรรยายหัวข้อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Mr.Benjamin Stephen James Wood
บรรยายหัวข้อวิชา  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
นายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์
บรรยายหัวข้อวิชา  วินัยข้าราชการพลเรือน
นางสาวอิสรีย์ ติ๊บปินวงค์
บรรยายหัวข้อวิชา  การป้องกันการทุจริต
ผศ.ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล
บรรยายหัวข้อวิชา การออกแบบสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
นางสาวอารยา สุวิเศษศักดิ์
บรรยายหัวข้อวิชา  การเขียนสคริปต์ และฝึกปฏิบัติพิธีกร
นายอาจวรงค์ จันทมาศ
บรรยายหัวข้อวิชา  การคิดสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์
รศ.ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว
บรรยายหัวข้อวิชา  แนวโน้มโลกด้านสื่อสารมวลชน
ผศ.อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย
บรรยายหัวข้อวิชา การสื่อสารภายในองค์กร

VIDEO Multimedia

วีดิโอสื่อการสอน / หลักสูตรและกิจกรรม

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์