IPR News

บริการสถาบันการประชาสัมพันธ์

วิทยากรสถาบันฯ

image
บรรยายหัวข้อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
image
บรรยายหัวข้อวิชา  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
image
บรรยายหัวข้อวิชา  วินัยข้าราชการพลเรือน
image
บรรยายหัวข้อวิชา  การป้องกันการทุจริต
image
บรรยายหัวข้อวิชา การออกแบบสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
image
บรรยายหัวข้อวิชา  การเขียนสคริปต์ และฝึกปฏิบัติพิธีกร
image
บรรยายหัวข้อวิชา  การคิดสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์
image
บรรยายหัวข้อวิชา  แนวโน้มโลกด้านสื่อสารมวลชน
image
บรรยายหัวข้อวิชา การสื่อสารภายในองค์กร

VIDEO Multimedia

วีดิโอสื่อการสอน / หลักสูตรและกิจกรรม

เอกสารเผยแพร่

ภาพกิจกรรม

image
image