วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 
 
 
 

 คำสัตย์ปฏิญาณ

ข้าพเจ้า  ขอกล่าวสัตย์ปฏิญาณ เป็นคํามั่นไว้ ณ ที่นี้ว่า 

ข้าพเจ้า  จะใช้ความรู้ความชํานาญที่ได้รับจากสถาบัน การศึกษาแห่งนี้ให้บังเกิดประโยชน์อันดีแก่ซาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และประชาชน 

ข้าพเจ้า  จะทํางานด้วยเกียรติแห่งวิทยฐานะนี้เพื่อสนับสนุนงานบริหาร พัฒนาการประเทศชาติด้วยการ สร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีความกลมเกลียว ราบรื่น และความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันระหว่าง รัฐบาลกับประชาชน 

ข้าพเจ้า  จะประพฤติตนให้เหมาะสมกับความรู้ความชํานาญและวิทยฐานะที่ได้รับจากสถาบันแห่งนี้ตลอดไป

 พันธกิจ


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar