นายอาจวรงค์ จันทมาศ

นายอาจวรงค์ จันทมาศ

บรรยายหัวข้อวิชา  การคิดสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์คะแนนโหวต :