ผศ.อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย

ผศ.อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย

บรรยายหัวข้อวิชา  การสื่อสารภายในองค์กร (Internal PR and Cultivation)คะแนนโหวต :