ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

อีเมล์

Social

เลขที่ 125 ซอยอารีย์

ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพฯ

10400

โทรศัพท์ : 0 2298 5795-99 ต่อ 

ส่วนอำนวยการ 4103-5

ส่วนบริหารการฝึกอบรม 4307-9

ส่วนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 4305

ส่วนเทคโนโลยีการฝึกอบรม 4303

โทรสาร : 0 2298 5775, 9

Prd.training@prd.go.th

 

 

   

 

 

   

 คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar