ประวัติความเป็นมา
 
 
 
 

 ผู้ก่อตั้งโรงเรียนการประชาสัมพันธ์

 ประวัติความเป็นมาสถาบันการประชาสัมพันธ์

     เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2504 หลักสูตรแรกที่เปิดการฝึกอบรม "เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ฝ่ายอํานวยการ รุ่นที่ 1 อาจารย์สะอาด ตัณศุภผล เป็นผู้อํานวยการโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการประชาสัมพันธ์ของประเทศไทย ได้รับความร่วมมือและสนับสนุน จากต่างประเทศในการจัดฝึกอบรมหรือจัดสัมมนาเป็นอันมาก เช่น AMIC ABU, BBC. DEUTCHE ELL, AIBD หลักสูตรการฝึกอบรมในสมัยเริ่มการก่อตั้งโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ - ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง - โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ • หนังสือพิมพ์สัมพันธ์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2540 ยกฐานะเป็นสถาบันการประชาสัมพันธ์ สังกัด กรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าที่ ฝึกอบรมแก่บุคลากร ของกรมประชาสัมพันธ์ ในด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านวิศวกรรม-ช่างเทคนิค ด้านการข่าว และด้านการบริหาร เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์

     ต่อมาอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายอรุณ งามดี ซึ่งท่านเป็นอดีตผู้อํานวยการ โรงเรียนการประชาสัมพันธ์ด้วย ได้เจรจาขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านการกระจายเสียงของรัฐบาลอังกฤษ คือ บีบีซี (บรรษัทการกระจายเสียงแห่งประเทศอังกฤษ) เป็นจํานวนเงิน 4.25 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารหลังใหม่ในบริเวณพื้นที่ของกรมประชาสัมพันธ์ ด้านซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน ซึ่งได้ประกอบด้วยพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 อาคารแห่งนี้เป็นอาคาร 3 ชั้น ในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

-ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย - ห้องสํานักงาน ห้องบรรยาย

-ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย - ห้องฝึกปฏิบัติ - ห้อง Photo Studio - ห้อง Radio Studio - ห้อง W. Studio - ห้องผู้ประกาศ - ห้องตัดต่อ -ห้องฝึกด้านเครื่องส่ง ฯลฯ จากอดีตถึงปัจจุบัน มีผู้อํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์แล้ว 19 ท่าน และปัจจุบัน คือ นางสาวปถมาภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar