นางสาวอารยา สุวิเศษศักดิ์

นางสาวอารยา สุวิเศษศักดิ์

บรรยายหัวข้อวิชา  การเขียนสคริปต์ และฝึกปฏิบัติพิธีกรคะแนนโหวต :