นายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์

นายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์

บรรยายหัวข้อวิชา  วินัยข้าราชการพลเรือน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar