FONTSIZE
ข่าวสาร >> รูปกิจกรรม
จัดอบรม การทำข่าวการเลือกตั้ง ร่วมกับ บีบีซี

วันที่ 26 พ.ค. 2554 )

พิธีเปิดการสัมมนา หัวข้อ การทำข่าวการเลือกตั้ง (Workshop on coverage of elections)
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สถาบันการประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23 -25 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมากรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและ บีบีซี ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การทำข่าวการเลือกตั้ง (Workshop on coverage of elections) ซึ่งมีผู้เข้ารับการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 20 คน ที่เป็นสื่อมวลชนทั้งวิทยุ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก บีบีซี ได้แก่ Mr.Larry Jagan และนายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้ประสานงาน BBC ประจำประเทศไทย
     โดยกิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่กระทรวงการต่างประเทศ บีบีซี และกรมประชาสัมพันธ์ ที่มีความตั้งใจในการร่วมมือกันดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรด้านกระจายเสียงของประเทศไทยให้มีการพัฒนาทักษะ เทคนิคและมีความเชี่ยวชาญในการทำข่าวประชาสัมพันธ์
สำหรับเนื้อหาในการสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย
- เทคนิคการทำข่าวเลือกตั้งให้น่าสนใจ
- การจัดทำแผนการทำข่าวเลือกตั้ง
- แบ่งกลุ่มระดมสมองและนำเสนอการทำข่าวเลือกตั้ง
- What is News and News Values
- Setting the Election Agenda
- Issues and Personalities
- การสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ นักการเมือง ชาวบ้าน
- ผลประเมิณจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์
- Write a profile of the election : Issues and Candidates
- Guidelines for Elections
- Feedback Profiles
- ซักถามข้อสงสัยและเทคนิคการแก้ปัญหา

       โดยภาพรวมแล้ว การเสวนาในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการเสวนา ได้ประโยชน์ในการนำไปปรับใช้งานในการทำข่าวเลือกตั้งที่มีการแข่งขันกันสูงมาก ผู้สื่อข่าวเองต้องทำตัวเป็นกลางและเลือกการนำเสนอให้ดีที่สุด สามารถสะท้อนความคิด ความต้องการ ประชาชน ให้กับนักการเมืองได้ทราบถึงปัญหาอย่างแท้จริง
                                                                                     
                                                                                 เทพประสิทธิ์/รายงาน
จำนวนคนอ่าน 85 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์